Dziękujemy!

Prezes wraz z Naczelnikiem składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak „licznie” brali udział w  remoncie świetlicy naszej remizy. 

Apelujemy – nie wypalajcie traw!

Rozpoczął się okres w którym corocznie obserwujemy znaczący wzrost liczby pożarów suchych traw na łąkach, nieużytkach i polach. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ofiarami tych zdarzeń są niejednokrotnie sami sprawcy podpaleń, jak również osoby postronne oraz strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych.  Pożary traw zagrażają również lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE!20170305_210356
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto…wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2.korzystania z otwartego płomienia,
3.wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Fragment artykułu ze strony KP PSP w Gorlicach. Link do całości

Na dzień 06.03.2017 nasz jednostka do palącej się trawy wyjeżdżała już 10 razy.

Wycieczka

KRESY

22-23 kwiecień 2017

Podhorce – Olesko – Brody – Ławra Poczajowska – KRZEMIENIEC ZBARAŻ – Zloczów

Zapisy i wpłaty do 28 lutego 2017r.

tel. 18 353 04 69 kom. 504 851 697 lub 881 700 681

SZCZEGÓŁY

Druhowie OSP Kobylanka przyłączają się do akcji „Ciasto dla Ewy”

W dniu 22.01.2017r przy kościele w Kobylance zostanie przeprowadzona akcja mająca na celu pomoc chorej na raka Ewie. Szczegóły akcji znajdują się w poniższymi odnośniku:

„Ciasto dla Ewy”

Druhowie z naszej jednostki przyłączają się do akcji jako wolontariusze. Chętnych proszę o kontakt z Prezesem lub Naczelnikiem.

AKTUALIZACJA 22.01.2017

Zapraszamy do galerii, gdzie można obejrzeć zdjęcia z dzisiejszej akcji charytatywnej. 

Zarząd OSP w Kobylance

 

WAŻNE! Termin zebrania

 

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  w  KOBYLANCE

zawiadamia, że w dniu 04.02.2017 r. o godz. 15.00

w sali remizy OSP odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta oraz Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 4. Odznaczenia członków 
 5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2016r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2016r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r.
 8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2017.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy

o niezawodne i punktualne  przybycie w mundurze wyjściowym.

W przypadku braku kworum termin następnego zebranie wyznaczam na godz.15.30.

Zarząd OSP w Kobylance
 

Gorliccy Mistrzowie Smaku – Strażacy!

 

17 grudnia br. na gorlickim rynku odbył się turniej gotowania pn. Gorlicki Mistrz Smaku. Kulinarna rywalizacja samorządowców, strażaków oraz dziennikarzy była częścią II Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Zwycięską drużyną turnieju zostali strażacy KP PSP w Gorlicach, którzy jak się okazało nie tylko ratują ale także dobrze gotują. Jej skład to: Piotr Orlof, Piotr Stawiarski oraz Dariusz Surmacz.

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy oraz czujemy się dumnie ze względu na obecność w drużynie naszego druha Piotr Stawiarskiego – prezesa naszej jednostki.

foto. bobowa24

Witamy ponownie!

Witamy ponownie na naszej stronie internetowej w całkowicie nowej odsłonie!