WAŻNE! Zebranie sprawozdawcze

 

Termin zebrania: 09.02.2019r. godzina 15.00

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta, Mandatowej,
Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
4. Odznaczenie członków OSP.
5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2018r.
6. Sprawozdanie finansowe za 2018r.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018r.
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2019.
9. Dyskusja.
10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.