Zawiadomienie o zebraniu!

 

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  w  KOBYLANCE

 

zawiadamia, że w dniu 10.02.2018 r. o godz. 15.00

 

w sali remizy OSP odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

PORZĄDEK ZEBRANIA

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta oraz Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków.
 4. Odznaczenia członków 
 5. Sprawozdanie z działalności OSP za 2017r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017r.
 8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2018.
 9. Dyskusja.
 10. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

 

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy

o niezawodne i punktualne  przybycie w mundurze wyjściowym.

W przypadku braku kworum termin następnego zebranie wyznaczam na godz.15.30.

Zarząd OSP w Kobylance